Onderwijsborgingsplannen rekenen en taal

  • Hoe zorgen we ervoor dat onze leerroutes naar 1F, 2F/1S en 2F/1S+ op een evenwichtige en goede manier vormgegeven en geborgd worden? 

  • Aan welke doelen werken we per leerjaar? Welke keuzes maken we als team in de lesmethodes? 

  • Welke afspraken maken we m.b.t. onder andere instructie, didactiek en hulpmiddelen?

We stellen samen met (een deel van) het team een onderwijsborgingsplan op voor o.a. Begrijpend lezen, Spelling/Taalverzorging en Rekenen. Hierin staat de werkwijze van de school helder omschreven op het gebied van aanbod en didactiek. Voor zowel nieuwe leerkrachten als zittende leerkrachten vormt het een basis om gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs te zorgen.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.