Eindtoets analyse

  • Welke informatie kunnen we halen uit onze eindtoetsresultaten om een goede doorgaande leerlijn in het taal- en rekenonderwijs vorm te geven?  

  • Hebben we passende referentieniveaus behaald met onze leerlingen? 

  • Wat gaat goed op school gekeken naar de resultaten op Begrijpend lezen, Taalverzorging en Rekenen en welke (sub)onderdelen verdienen meer aandacht?

Met gebruik van het Eindtoets KOMPAS kunnen de eindtoetsresultaten in een aantal duidelijke stappen geanalyseerd worden. Op basis van de conclusies op het gebied van de resultaten in referentienveaus taal en rekenen, worden interventies geformuleerd die onderdeel kunnen uitmaken van het verbeterplan van de school. Het Eindtoets KOMPAS kan op papier en digitaal worden ingevuld en bewaard en met behulp van een handige bijlage jaarlijks worden gebruikt.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.